Juridisch

Juridisch

1. ALGEMENE VOORWAARDEN GESCHILLENCOMMISSIE

Artikel 1 : Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht zijn op de contracten tot reisbemiddeling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.

Artikel 2 : Promotie en aanbod
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij :
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 
2. De reisorganisator en/of bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3 : Informatie vanwege reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht :
1. Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf nood-zakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering;
2. Ten laatste zeven kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken :
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.
Kinderen dienen eveneens in het bezit te zijn van een geldige, eigen identiteitskaart mét recente foto, uitgegeven door het gemeentebestuur van hun woonplaats. Dit geldt eveneens voor een infant (baby tot 2 jaar).

Artikel 4 : Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 : Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemidde-laar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 : Prijs van de reis
1 De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2 De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.
De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
3 De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die golden op het ogenblik van afsluiting van de contracten en daarnaast op de tarieven welke op het ogenblik van de reservatie bekend waren, in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per charter- of lijnvlucht.

Artikel 7 : Betaling van de reissom
1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestel-bon 30% van de totale reissom als voorschot, met een minimum van 90€.
2. Voor tickets only dient bij reservatie de volledige reissom voldaan te worden. Het saldo van de reis moet uiterlijk 30 dagen vóór vertrek betaald worden. 
3. Boekt de reiziger minder dan één maand voor vertrekdatum dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen bij bestelling.
4. De gefactureerde bedragen brengen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, conventionele verwijlinteresten op aan 12% per jaar vanaf de vervaldag der fakturen.

Artikel 8 : Overdraagbaarheid
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis én de kosten van de overdracht.
Zie ook de bijzondere voorwaarden van de geldende touroperator en/of organisator.

Artikel 9 : Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Zie ook de bijzondere voorwaarden van de geldende touroperator en/of organisator.

Artikel 10 : Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het bestaande contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 : Verbreking door de reisorganisator vóór de afreis
1 Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen - zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2 De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en on-voorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgs-maatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 : Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reis-organisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 : Verbreking door de reiziger
De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.
Zie ook de bijkomende voorwaarden van de reisbemiddelaar.

Artikel 14 : Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprake-lijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15 : Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 : Klachtenregeling
1. Vóór de afreis : klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ont-vangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
2. Tijdens de reis : klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijs-krachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegen-woordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte recht-streeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis : werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 : Geschillencommissie Reizen
1. Er ontstaat een = geschil = wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
2. Elk geschil, gerezen na het sluiten van een reiscontract zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (Art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. 
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillen-commissie Reizen, inzonderheid het Geschillenreglement. 
5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen VZW is North Gate III, E. Jacqmainlaan 54, 1000 Brussel.

Waarborgen - Borgtocht
Benevens de waarborgen voorzien in de hiernavolgende voorwaarden zijn de verbintenissen van de reisbemiddelaar en de reisorganisator gedekt door een wettelijke borgtocht (KB van 30.06.1996 en 01.02.1975) die slechts kan worden aangewend na aanmaning per aangetekend schrijven waarvan afschrift, eveneens aangetekend, aan de Vlaamse Commissaris Generaal voor Toerisme, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel en dit binnen de 12 maanden na de uitvoering der werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.
De aansprakelijkheid van de reisbemiddelaar wordt geregeld door Artikel 22, 27 en 28 van de wet van 16.02.1994.

2. BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE REISORGANISATOR

Artikel 1 : Prijzen

1. Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Niet-inbegrepen zijn; kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
3. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.
4. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

Artikel 2 : Betaling

1. Het voorschot bedoeld in art. 7 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen bedraagt 30% van de totale reissom, met een minimum van € 100,- (dat minimum bedrag mag het bedrag van de totale reissom niet overschrijden) en wordt bij ondertekening betaald. Uiterlijk 6 weken voor de afreis betaalt de reiziger het saldo. Boekt de reiziger minder dan 6 weken voor afreis, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk voldoen.
2. Gebeurlijke administratiekosten en/of reisverzekeringen moeten integraal worden voldaan bij betaling van het voorschot.
3. Dossiers met vervoer: de lijn- en/of chartervluchten zijn onmiddellijk 100% te betalen bij reservering. Op de rest van het dossier van het dossier betaalt de reiziger een voorschot van 30% met een met een minimum van € 100,- (dat minimum bedrag mag het bedrag van de totale reissom niet overschrijden).
4. Voor bepaalde periodes gelden er aangepaste voorwaarden betreffende voorschotten, saldobetalingen, wijzigings- en/of annuleringskosten. Hierover zal de reiziger bij reservatie worden ingelicht.

Art. 3: Betalingsvoorwaarden.

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting tenzij de factuur op uitdrukkelijke wijze een vervaldatum vermeldt vanaf dewelke de factuur eisbaar wordt.
2. Alle facturen worden van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, vermeerderd met een verwijlrente van 12% ‘s jaars en dat vanaf datum van eisbaarheid tot aan de dag van volledige betaling.
3. Bij wanbetaling één maand na eisbaarheid van de factuur en onverminderd de verwijlrente is een forfaitaire schadevergoeding van rechtswege verschuldigd en zonder voorafgaande ingebrekestelling van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 500 €.
4. Om ontvankelijk te zijn moeten gebeurlijke betwistingen binnen tien dagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden.

Artikel 4 : Formaliteiten

1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie, inzake de te vervullen formaliteiten (reizigers met de Belgische nationaliteit). Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of paspoort moeten bij de bevoegde instanties, consulaat van het land van bestemming informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto of internationaal paspoort te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

Artikel 5 : Verplichting m.b.t. mededeling van informatie

Op het ogenblik van de reservatie, heeft de reiziger de verplichting om elk element dat op één of andere manier het goede verloop van de reis in het gedrang zou kunnen brengen te melden aan de reisorganisator. Indien bepaalde dergelijke elementen zich zouden voordoen na reservatie, heeft de reiziger de verplichting deze onmiddellijk te melden. Alle kosten verbonden aan de gevolgen van de niet-naleving van deze verplichting, vallen ten laste van de reiziger, onverminderd het recht van Het Reisplan om de door haar geleden schade terug te vorderen.

Artikel 6 : Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek, ten gevolge van wijzigingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden afwijken van het oorspronkelijk tijdstip.

Artikel 7 : Annulering en wijzigingen door de reiziger

a) Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
b) De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van schriftelijke ontvangst door de reisorganisator.
- tot 61 dagen voor de afreis : 80,- € per persoon;
- van 60 tot 31 dagen voor de afreis: 30 % van de reissom met een minimum van €150,- /persoon;
- van 30 tot 10 dagen voor de afreis: 75 % van de reissom met een minimum van €250,- /persoon;
- vanaf 9 dagen voor afreis of bij niet-aanmelding/no show : 100 % van de reissom.
c) Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van de normale prijsaanpassing en vermeerderd met de reële kosten aangerekend door de verschillende dienstverleners.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid

De Reiscontractenwet maakt een onderscheid tussen de reisorganisator en de reisbemiddelaar, afhankelijk van de diensten die zij aanbieden.
a)Een reisorganisator biedt ten minste twee op voorhand gecombineerde toeristische diensten (vervoer, accommodatie en andere) aan tegen een globale prijs. De aansprakelijkheid van de reisorganisator wordt geregeld door artikel 14 van de  Algemene Reisvoorwaarde, dat een samenvatting is van de artikels 17 en 18 van de Reiscontractenwet. Zijn aansprakelijkheid is
niet betrokken in geval van overmacht (zoals gedefinieerd in art. 14 paragraaf 2b van de Reiscontractenwet) of van een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen
b) Bij verkoop van een enkelvoudige prestatie spreekt men van een contract tot reisbemiddeling. Volgens artikel 27 is de aansprakelijkheid beperkt tot een algemene raadgevingsplicht en de door de wet omschreven inlichtingen die te vermelden zijn in de reisovereenkomst. De verkoper is enkel aansprakelijk voor de fout die hij bij de uitvoering van zijn verplichtingen
begaat.
Bovendien bestaat bij beide overeenkomsten, zowel voor de reisorganisator als voor de reisbemiddelaar, de verplichting om in de mate van het mogelijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reizigers tijdens de uitvoering van het reiscontract. In voorkomend geval kunnen de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste
gelegd worden van de reizigers.

Artikel 9 : Klachtenregeling

1. Vóór de afreis : klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ont-vangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
2. Tijdens de reis : klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijs-krachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegen-woordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte recht-streeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis : werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

 

3. ALGEMEEN BELEID INZAKE GEGEVENSVERWERKING (Privacy Verklaring - GDPR)

Het Reisplan bvba neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring verduidelijken wij hoe persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt en beveiligd. Ze vormt aldus het algemene beleid van Het Reisplan op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is Yves Van Malder in naam van Het Reisplan – Wielewaalweg,4 – 3140 Keerbergen – HR Leuven 103.457 – BTW BE0470.088.625.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Yves Van Malder per telefoon of per email.

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Het Reisplan gegevens?

Het Reisplan verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet voor het organiseren van uw reis, of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Het Reisplan?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van uw reis of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, paspoortinformatie enz, en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie, activiteiten en interesses worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Het Reisplan gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw reis of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus voor het uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze websites betreft, www.hetreisplan.be en www.cruiseplus.be/keerbergen , stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze websites.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Het Reisplan ?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw reis en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht bijv door overheidsinstanties die het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen. 

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Yves Van Malder, verantwoordelijke communicatie en contactpersoon gegevensbescherming.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Yves Van Malder, verantwoordelijke communicatie en contactpersoon gegevensbescherming met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Het Reisplan bvba uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat een beveiligde server bij onze leveranciers voor software en dit zowel voor boekhouding als voor CRM als voor al het emailverkeer. Bovendien zijn al onze informaticatoestellen individueel beveiligd met professionele en up to date antivirussoftware.

Wijzigingen

Het Reisplan bvba behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.